Актуални новини от Община Тунджа

Честит Ден на независимостта на България!

News image

Уважаеми съграждани и гости на община “Тунджа”, „Величието на една държава не е в броя на поданиците й, нито в многобройните й сгради или пък в дългата й история. Величието на ...

Актуални новини | Понеделник, 22 Септември 2014

Прочети

Община „Тунджа“ депозира проект по Схема „Училищен плод”

News image

Община „Тунджа” за пета поредна година разработи, депозира проект и пое ангажимент да гарантира дългосрочна устойчивост на Схемата „Училищен плод” в учебните и детските заведения от общинската образователна структура. Схемата се ...

Актуални новини | Петък, 19 Септември 2014

Прочети
next
prev

Актуални търгове

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Търгове на 18 септември 2014 г.

  УТВЪРЖДАВАМ: /.........................../ КМЕТ НА ОБЩИНА „ТУНДЖА”: /ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/                                                                ГР.ЯМБОЛ: 08.09..2014год. На основание чл.65 от НРПУРИВОС и Заповед № РД-1000 от 08.09.2014год., Община „Тунджа” гр.Ямбол О Б Я В Я В ...

Търгове | Четвъртък, 11 Септември 2014

Прочети

Пореден търг в „Тунджа“

30 046 лева са очакваните постъпления от годишен наем от проведените на 21 август публични търгове с явно наддаване в община „Тунджа“. При засилен интерес премина търгът за отдаване под наем ...

Търгове | Петък, 22 Август 2014

Прочети

Търгове на 21 август 2014

Търгове ще се проведат на 21 август 2014 г. в община Тунджа. Повече информация можете да намерите в прикачените фсйлове: ТЪРГ 1 ТЪРГ 2 ТЪРГ 3 ТЪРГ ...

Търгове | Понеделник, 11 Август 2014

Прочети

Търг с явно наддаване за продажба на общ

УТВЪРЖДАВАМ: /п/ КМЕТ НА ОБЩИНА „ТУНДЖА” /ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/ ГР. ЯМБОЛ 14.07.2014год. На основание чл. 65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на ОбС „Тунджа”-Ямбол и ...

Търгове | Петък, 18 Юли 2014

Прочети

Обществени поръчки – Профил на купувача

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Документация за участие в процедура за провеждане на открит конкурс „Добив на дървесина в общински и

  Документация за участие в процедура за провеждане на открит конкурс по реда на Глава втора, Раздел ІІ от НУРВИДГТДОСПДНГП за възлагане на дейност:„Добив на дървесина в общински имоти на територията ...

Обществени поръчки - Профил на купувача | Вторник, 23 Септември 2014

Прочети

Заповед № РД-1042/17.09.2014г.

  Заповед № РД-1042/17.09.2014г. - за определяне на изпълнител на класирания на първо място кандидат в проведен открит конкурс по реда на Глава втора, Раздел ІІ от НУРВИДГТДОСПДНГП за възлагане на ...

Обществени поръчки - Профил на купувача | Сряда, 17 Септември 2014

Прочети

„Доставка на хляб и хранителни продукти за нуждите на „Дом стари хора” и „Домашен социален патронаж”

„Доставка на хляб и хранителни продукти за нуждите на „Дом стари хора” и „Домашен социален патронаж” - с. Болярско”, Социално предприятие „Домашен социален патронаж” - с. Победа, Община ...

Обществени поръчки - Профил на купувача | Понеделник, 8 Септември 2014

Прочети

Публична покана с предмет„Извършване на ремонт, включващ: подмяна на дограма и довършителни работи н

Публична покана с предмет„Извършване на ремонт, включващ: подмяна на дограма и довършителни работи на административна сграда –кметство, находяща се в УПИ II-124,кв.15 по ПУП на с. Голям Манастир и селска ...

Обществени поръчки - Профил на купувача | Вторник, 2 Септември 2014

Прочети
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер